Provoz mateřské školy
ikona Sluníčko
Provoz MŠ
6:00 - 16:30
info@msuhumpolky.cz
Kontaktní formulář Kontaktní formulář
Kontaktní formulář Mini-formulář

účet pro úhradu školného:
1200710247 / 0100
ikona Humpolka vedoucí provozu:
Jitka Doušková
tel: 549 410 382 11

Režim dne:

06:00 - 09:30

spontánní a řízená činnost, hry,
přesnídávka

09:30 - 11:45

pobyt venku

11:45 - 12:30

oběd

12:30 - 14:45

relaxační činnost,
svačina

14:45 - 16:30

odpolední činnost,
pobyt na zahradě
Školní řád

Příchod a vyzvedávání dětí:

 • příchod dětí - děti nastupují do školy v době od 6:00 do 8:15 hodin.
  Dítě je třeba předat paní učitelce až do třídy! Jinak za něj MŠ nepřebírá odpovědnost.
 • vyzvedávání dětí - děti s dopoledním pobytem se vyzvedávají po obědě v době od 12:30 do 12:45 hodin, ostatní děti od 14:00 do 16:30 hodin.
  Vydat dítě lze jen rodičům (zákonnému zástupci) a pověřeným osobám.
Školní řád

Odhlášení/přihlášení docházky:

 • přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář do 6:00 hodin stávajícího dne,
 • telefonicky na č. 549 410 382 11 do 15:00 hodin předch. prac. dne,
 • lístkem do schránky do 16:30 hodin předchozího pracovního dne,
 • nahlášení odpolední nepřítomnosti do 9:00 hodin stávajícího dne.

Při pozdním odhlášení bude oběd první den účtován a lze jej vyzvednout
od 10:45 do 11:00 hodin u zadního vchodu do MŠ.

V případě neomluvení dítěte bude účtována plná cena stravného.

 • hradí se měsíčně do 15. dne daného měsíce (např. za září do 15. září)
 • při bezhotovostní platbě na účet 1200710247 / 0100 uveďte:
  • variabilní symbol:
     <datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR>
  • do zprávy pro příjemce text:
     Školné <jméno a příjmení dítěte> <třída>
  • nebo při společné úhradě školného a stravného text:
     Školné a stravné <jméno a příjmení dítěte> <třída>
 • vyúčtování a reklamace školného řeší vedoucí školní jídelny

Školní řád

Provozní doba

Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem ve dvou režimech:

 • celodenní provoz - v době od 6:00 do 16:30 hodin
 • polodenní provoz - v době od 6:00 do 12:30 hodin

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme, až do doby, kdy je předá rodičům, zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

Při příchodu do školy je třeba dítě předat paní učitelce až do třídy, jinak za něj MŠ nepřebírá odpovědnost.


Školní řád

Vyzvedávání dětí

Vydat dítě lze jen rodičům nebo zákonnému zástupci a pověřeným osobám.

Pověřené osoby jsou uvedeny v písemném pověření, které vystavují rodiče nebo zákonný zástupce dítěte. Formulář Pověření k vyzvednutí dítěte obdrží rodiče při přijetí dítěte do MŠ, kdykoliv na vyžádání od paní učitelky nebo jej najdou ve Formulářích ke stažení.

V průběhu školního roku je možno pověřené osoby kdykoliv změnit vyplněním nového pověření, které je třeba odevzdat paní učitelce. V něm musí být znovu uvedeny všechny pověřené osoby, protože stávající pověření přestává platit.


Desatero dítěte před nástupem do MŠ

...aneb co by vaše dítě mělo umět a znát před nástupem do mateřské školy:

 1. znát své jméno a příjmení, svůj věk a město, kde bydlí. Ve školce by mělo poznat svou značku.
 2. poznat svoje oblečení a obuv. Je dobré dítěti ráno při oblékání říkat, co má právě na sobě a jaké s sebou bude mít náhradní oblečení.
 3. obléknout se a obout. Těm nejmenším pomůžeme zapnout zip nebo knoflíky a podobně. Čtyřleté děti by již měly umět zavázat tkaničku.
 4. samo si dojít na toaletu. Občas se každé dítě zabere do hry a nemusí stihnout doběhnout na WC, ale pleny nebo pravidelné pomočování je nepřípustné.
 5. umýt si ruce a utřít si je do ručníku.
 6. najíst se lžící a pít ze skleničky nebo hrníčku bez násosky.
 7. vysmrkat se a používat kapesník.
 8. uklidit své věci a hračky na správné místo.
 9. chodit po schodech.
 10. pozdravit a poděkovat, vyjádřit, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí.

Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy byste dítě neměli zastrašovat ani paní učitelkou ani školkou. Neřešte vaše výhrady vůči školce v přítomnosti dítěte – je ve vašem vlastním zájmu, aby se dítě do školky těšilo.

Nástup bude trochu komplikovaný odloučením od maminky. Některé děti to ponesou opravdu těžce a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Neměli byste odcházet tajně bez rozloučení. Je dobré dítěti vysvětlit, kdy se vrátíte a potom se opravdu včas vrátit.


Děti do školy potřebují

 • oblečení do třídy: tričko, kalhoty do pasu s kapsou (tepláky), zástěrka/sukýnka, punčocháče, ponožky
 • obutí do třídy: pevné papučky s patou (ne pantofle)
 • oblečení na pobyt venku: sportovní, kterému nevadí případné zašpinění
 • na odpolední odpočinek: pyžamo/noční košilku
 • náhradní oblečení do sáčku v šatně: 2x kalhotky/slipy, ponožky, triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, tepláky, punčocháče
 • do šatny na značku: pláštěnku, holínky

Veškeré oblečení musí být podepsáno a mít poutka na pověšení!

Při každodenní volbě oblečení zohledněte sebeobslužné schopnosti dítěte, praktičnost a funkčnost oděvu a obuvi, roční období, aktuální počasí a plánované akce školy.

Při nástupu do školy 2. září přineste prosím:

 • 2 krabice papírových tahacích kapesníků
 • 2 balení (20 balíčků) papírových kapesníků
 • 1 ubrousky
 • 2 role papírových utěrek
 • 4 role toaletního papíru
 • 1 tekuté mýdlo

Školní řád

Režim dne

Tento časový rozvrh je pouze rámcový, přesná organizace dne jednotlivých tříd je zveřejněna na nástěnce v šatně každé třídy.

 •   6:00 –   7:00     děti se schází ve třídách v přízemí
  Děti zařazené do tříd v poschodí se převlékají a přezouvají ve svých šatnách, teprve potom je převezme paní učitelka ve třídě v přízemí. Ve třídách probíhá spontánní činnost, děti si hrají.
 •   7:00 –   8:15     spontánní a řízená činnost, hry
  V 7:00 hodin děti přechází do svých tříd. Spontánní činnost se postupně mění na řízenou činnost po skupinách. Zbývající děti přichází už přímo do svých tříd. Příchod doporučujeme do 8:15, aby nenarušil společnou řízenou činnost.
 •   8:15 –   8:45     přesnídávka
 •   8:45 –   9:30     společná řízená činnost
  Ve třídách probíhá výchovně-vzdělávací řízená činnost společná pro všechny děti.
 •   9:30 – 11:45     pobyt venku
  Odcházíme na vycházku, děti si hrají na čerstvém vzduchu. V případě špatného počasí jsme na zahradě nebo ve třídách.
 • 11:45 – 12:30     oběd
 • 12:30 – 14:15     relaxační a klidová činnost
  Děti odpočívají podle svých individuálních potřeb. Relaxační a klidové činnosti se přizpůsobují jejich zájmu.
 • 14:15 – 14:45     svačina
 • 14:45 – 16:30     odpolední činnost, pobyt na zahradě
  Probíhá řízená činnost, která postupně přechází do individuální práce s dětmi. Odcházíme na zahradu, kde si děti hrají až do příchodu rodičů.

Úplata za předškolní vzdělávání

Školné 2021-22

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2005 Sb. stanovila ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021-22 takto:

Druh úplatyVýše úplaty
Poslední rok před zahájením povinné šk. docházkyzdarma
Celodenní provoz (více než 6,5 hod)600,- Kč/měs.
Polodenní provoz (nejdéle 6,5 hod)400,- Kč/měs.
Dítě zapsané do celodenního provozu, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole400,- Kč/měs.

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní docházky se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného měsíce.
Vyúčtování plateb provádí vedoucí školní jídelny při ukončení docházky dítěte do MŠ.


Školní řád

Roční příspěvek na kulturu 2021-22

Z důvodu zjednodušení administrativy související s úhradou menších akcí školy (filmová představení, výstavy, divadelní představení v MŠ apod.) je na začátku školního roku vybrán jednorázový roční příspěvek. Rodiče pak nejsou v průběhu roku zatěžováni postupným vybíráním částek.

Ve školním roce 2021-22 činí příspěvek 600,- Kč a hradí jej pouze nově přijaté děti.
Je třeba jej poslat do konce září na číslo školního účtu 1200710247 / 0100 s variabilním symbolem 1.
Do poznámky pro příjemce zadejte Kultura <jméno a příjmení dítěte> <třída>.

V případě úhrady jiné (nižší) částky vše projednejte dopředu s ředitelkou školy.

Vyúčtování příspěvku bude provedeno pověřeným pracovníkem mateřské školy na konci školního roku. Přeplatek bude zaslán na číslo bankovního účtu, které jste uvedli v Přihlášce ke stravování.

Úhrada plateb za větší aktivity (solná jeskyně, tvořivé dílny, ESS, předplavecký výcvik apod.) bude vybírána samostatně, vždy před zahájením dané aktivity.

ikona Nahoru