Formuláře ke stažení

Formulář vytiskněte, vyplňte a odevzdejte osobně paní učitelce.
Emailem jej poslat nelze, škola musí mít k dispozici originál.

 • Dohoda o docházce ■ staženo 210 x
  Dohodu o docházce dítěte do MŠ vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Vstupní dotazník ■ staženo 390 x
  Vstupní dotazník s charakteristikou dítěte vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí.
  Vytiskněte oboustranně!
   
 • Přihláška ke stravování ■ staženo 239 x
  Vyplňují pouze rodiče nově přijatých dětí a platí po celou dobu docházky dítěte do MŠ.
   
 • Pověření k vyzvednutí dítěte ■ staženo 387 x
  Vyplňují rodiče při každé změně osob zmocněných k odvádění dítěte ze školy. Předchozí pověření tím pozbývá platnost, proto znovu vyplňte všechny zmocněné osoby.
   
 • Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání ■ staženo 77 x
  Vyplňují pouze rodiče předškoláků při předem známé nepřítomnosti dítěte (nemoc se odhlašuje přes Kontaktní formulář Kontaktní formulář s textem "nemoc"). Je třeba odevzdat nejméně 5 dnů před začátkem nepřítomnosti.
   
 • Prohlášení o zdravotní způsobilosti ■ staženo 12 x
  Vyplňují rodiče při návratu dítěte do MŠ po nepřítomnosti kratší než 7 dnů. Při delší nepřítomnosti je třeba přinést potvrzení lékaře.
   
 • Dohoda o termínu úhrady školného a stravného ■ staženo 3 x
  Dohodu uzavírají rodiče v případě nemožnosti hradit školné a stravné k 15. dni daného měsíce.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Žádost o prominutí školného ■ staženo 76 x
  Vyplňují rodiče, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi. Žádost podávají samostatně za každý měsíc do 15. dne v měsíci, součástí žádosti musí být potvrzení Úřadu práce.
  Neslouží k prominutí stravného!
   
 • Vrácení přeplatku stravného ■ staženo 41 x
  Vyplňují pouze rodiče předškoláků na konci školního roku a rodiče, kteří se stěhují z Tišnova nebo jejichž dítě přestupuje na jinou MŠ v Tišnově.
   
 • Vrácení přeplatku za kulturu ■ staženo 46 x
  Vyplňují rodiče na konci školního roku nebo v případě, že se stěhují z Tišnova nebo jejich dítě přestupuje na jinou MŠ v Tišnově.
   
 • Dohoda o ukončení vzdělávání ■ staženo 63 x
  Vyplňují rodiče, kteří se stěhují z Tišnova nebo jejichž dítě přestupuje na jinou MŠ v Tišnově. Nevyplňuje se, pokud dítě odchází do ZŠ.
  Vytiskněte dvakrát.
   
 • Zahájení individuálního vzdělávání ■ staženo 12 x
  Rodiče nastávajícího předškoláka musí tímto formulářem oznámit mateřské škole (do které podali přihlášku) nejméně 3 měsíce před zahájením školního roku, že budou své dítě vzdělávat individuálně.